Question
1/kể tên và nêu công dụng của các loại ròng rọc? 2/nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của băng kép? 3/thế nào là sự nóng chảy sự đông đặc? 4/trong quá trình nóng chảy nhiệt độ của vật có đặc điểm ...
in progress 0
18 phút 1 Answers 0 views