|x – 0,8| + ( x mũ 2 – 4/5 . x ) mũ 2 = 0

Question

|x – 0,8| + ( x mũ 2 – 4/5 . x ) mũ 2 = 0

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-08-23T05:52:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:53:13+00:00

  Đáp án:

  x=0,8

  x=0

  Giải thích các bước giải:

   |x – 0,8| + (x² – 4/5 . x)²=0

  Do ta có: 

  |x-0,8| ≥ 0 ∀ x

  (x² – 4/5x)² ≥ 0 ∀ x

  → |x – 0,8| + (x² – 4/5x)² ≥ 0 ∀ x

  Dấu “=” xảy ra 

   (2)     x-0,8=0

            x² – 4/5 x=0

   (2)     x=0,8

            x(x-0,8)=0

  (2)      x=0,8

            x=0

   

  0
  2021-08-23T05:53:54+00:00

  Đáp án: $ x=\dfrac45$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $|x-0.8|\ge 0$

  $(x^2-\dfrac45x)^2\ge 0$

  $\to |x-0.8|+(x^2-\dfrac45x)^2\ge 0$

  Dấu = xảy ra khi $|x-0.8|=(x^2-\dfrac45x)^2=0$

  $\to x=0.8=\dfrac45$ và $x^2-\dfrac45x=0\to x(x-\dfrac45)=0\to x\in\{0,\dfrac45\}$

  $\to x=\dfrac45$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )