X x 0,81 – x : 0,125 = 38 giúp mình với nha mn

Question

X x 0,81 – x : 0,125 = 38
giúp mình với nha mn

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-08-23T05:54:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:55:59+00:00

  Đáp án:

  `x = -3800/719`

  Giải thích các bước giải:

  `x xx 0,81 – x : 0,125 = 38`

  `x xx 81/100 – x : 1/8  = 38`

  `x xx 81/100 – 8x = 38`

  `x xx ( 81/100 – 8 ) = 38`

  `x xx ( -719/100 ) = 38`

  `x = 38 : ( -719/100 )`

  `x = -3800/719`

  Vậy `x = -3800/719`

   

   

  0
  2021-08-23T05:56:05+00:00

  `x xx 0,81 – x : 0,125 = 38`

  `x xx 81/100 – x: 1/8  = 38`

  `x xx 81/100 – 8x = 38`

  `x xx ( 81/100 -8) = 38`

  `x xx(-719/100) = 38`

  `x = 38 : (-719/100)`

  `x = 38. (-100/719)`

  `x= -3800/719`

  Vậy `x= -3800/719`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )