1,1 + 1,2 x 1,3 + 1,4 x 1,5 + 1,6 x 1,7 + 1,8 x 1,9 ) x ( 1,25 – 0,25 x 5 )

Question

1,1 + 1,2 x 1,3 + 1,4 x 1,5 + 1,6 x 1,7 + 1,8 x 1,9 ) x ( 1,25 – 0,25 x 5 )

in progress 0
Cora 17 phút 2021-09-09T17:41:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T17:42:20+00:00

  `(1,1+1,2xx1,3+1,4xx1,5+1,6xx1,7+1,8xx1,9)xx(1,25-0,25xx5)`

  `=(1,1+1,2xx1,3+1,4xx1,5+1,6xx1,7+1,8xx1,9)xx(1,25-1,25)`

  `=(1,1+1,2xx1,3+1,4xx1,5+1,6xx1,7+1,8xx1,9)xx0`

  `=0`

  0
  2021-09-09T17:42:54+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `(1,1+1,2xx1,3+1,4xx1,5+1,6xx1,7+1,8xx1,9)xx(1,25-0,25xx5)`

  `=(1,1+1,2xx1,3+1,4xx1,5+1,6xx1,7+1,8xx1,9)xx(1,25-1,25)`

  `=(1,1+1,2xx1,3+1,4xx1,5+1,6xx1,7+1,8xx1,9)xx0`

  `=0` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )