1.1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau : A. P2O5 + … → H3PO4 b. C2H6O + O2 → CO2 + H2O C. CaCO3 → … + … D. … + … → K2O E. … + H2O → Ba(OH)2 f. K

Question

1.1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau :
A. P2O5 + … → H3PO4
b. C2H6O + O2 → CO2 + H2O
C. CaCO3 → … + …
D. … + … → K2O
E. … + H2O → Ba(OH)2
f. KClO3 → … + …
1.2. Trong các phản ứng của 1.1, hãy cho biết :
A. Phản ứng nào có xảy ra sự oxi hóa.
B. Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp.
C. Phản ứng nào là phản ứng phân hủy.

in progress 0
Arya 1 năm 2021-11-26T10:15:20+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:16:38+00:00

  1) a)  \({P_2}{O_5} + 3{H_2}O\xrightarrow{{}}2{H_3}P{O_4}\)

  b)  \({C_2}{H_6}O + 3{O_2}\xrightarrow{{}}2C{O_2} + 3{H_2}O\)

  c)  \(CaC{O_3}\xrightarrow{{}}CaO + C{O_2}\)

  d) \(4K + {O_2}\xrightarrow{{}}2{K_2}O\)

  e) \(BaO + {H_2}O\xrightarrow{{}}Ba{(OH)_2}\)

  f)  \(2KCl{O_3}\xrightarrow{{}}2KCl + 3{O_2}\)

  2) Phản ứng xảy ra sự oix hóa là b, d,f.

  Phản ứng hóa hợp là a, d, e

  Phản ứng phân hủy là là f

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )