1) 1 lớp học có 28 học sinh.số hs nam hơn số hs nữ là 4 em .hỏi lớp học đó có bao nhiêu hs nam , bn hs nữ 2) thu hoạch từ 2 thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ

Question

1) 1 lớp học có 28 học sinh.số hs nam hơn số hs nữ là 4 em
.hỏi lớp học đó có bao nhiêu hs nam , bn hs nữ
2) thu hoạch từ 2 thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc.thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai 8 tạ thóc.hỏi thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
3) một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 100m,chiều cao là 50m.người ta trồng lúa ở đó,tính ra cứ 100m2 thu hoạch được50kg thóc.hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-06T18:07:03+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:08:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1.Số học sinh nam của lớp học là: (28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

  Số học sinh nữ của lớp học là: 28 – 16 = 12 (học sinh)

                                           Đáp số: học sinh nam: 16 học sinh 

                                                        học sinh nữ: 12 học sinh

  2.          Đổi: 5 tấn 2 tạ = 5200 kg

                      8 tạ = 800 kg

  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số thóc là: (5200 + 800) : 2 = 3000 (kg)

  Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số thóc là: 5200 – 3000 = 2200 (kg)

                                            Đáp số: thửa ruộng thứ nhất: 3000 kg thóc

                                                         thửa ruộng thứ hai: 2200 kg thóc

  3. Diện tích thửa ruộng đó là: 100 x 50 = 5000 (m²)

  Thu hoạch được ở thửa ruộng đó số thóc là: (5000 : 100) x 50 = 2500 (kg) hay 25 (tạ thóc)

                                                                                    Đáp số: 25 tạ thóc

  0
  2021-10-06T18:09:01+00:00

  bài 1 

  Lớp đó có số học sinh nam là:

  (28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

  Lớp đó có số học sinh nữ là:

  16 – 4 = 12 (học sinh)

    đáp số: 16 học sinh nam

                 , 12 học sinh nữ

  bài 2

  Đổi : 5 tấn 2 tạ = 5200kg ; 8 tạ = 800kg.

  Số kg thóc của thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được là : 

      ( 5200 + 800 ) ÷ 2 = 3000 ( kg ) 

  Số kg thóc của thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là :

        5200 – 3000 = 2200 ( kg ) 

  Đáp số : Thửa ruộng thứ nhất : 3000kg thóc ;

                 Thửa ruộng thứ hai : 2200kg thóc.

  bài 3

  Diện tích thửa ruộng là: 

  100×50=5000(m2)

  Số tạ thóc thu hoạch được ở thửa ruộng đó là: 

  5000:100×50=2500(kg) = 25 (tạ)

  Đáp số: 25 tạ.

  chúc bạn học tốt 

  #cho xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )