x + 1 / x^2 + x + 1 – x – 1 / x^2 – x + 1 = 3 / x . ( x ^4 + x^2 + 1 )

Question

x + 1 / x^2 + x + 1 – x – 1 / x^2 – x + 1 = 3 / x . ( x ^4 + x^2 + 1 )

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-20T02:29:25+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:31:16+00:00

  Đáp án:

  `S={3/2}`

  Giải thích các bước giải:

  `x^4+x^2+1`

  `=x^4+2x^2+1-x^2`

  `=(x^2+1)^2-x^2`

  `=(x^2-x+1)(x^2+x+1)`

  `pt<=>(x+1)/(x^2+x+1)-(x-1)/(x^2-x+1)=3/(x(x^2-x+1)(x^2+x+1))(x ne +-1)`

  `<=>x(x+1)(x^2-x+1)-x(x-1)(x^2+x+1)=3`

  `<=>x(x^3+1)-x(x^3-1)=3`

  `<=>2x=3`

  `<=>x=3/2`

  Vậy `S={3/2}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )