( x + 1/2 ) + ( x + 1/4 ) + ( x + 1/8 ) + ( x + 1/16 ) = 1

Question

( x + 1/2 ) + ( x + 1/4 ) + ( x + 1/8 ) + ( x + 1/16 ) = 1

in progress 0
Kaylee 1 tuần 2021-09-02T13:26:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:27:41+00:00

  `(x+1/2)+(x+1/4)+(x+1/8)+(x+1/16)=1`

  `⇔4×x+1/2+1/4+1/8+1/16=1`

  `⇔4×x+(8+4+2+1)/16=1`

  `⇔4×x+15/16=1`

  `⇔4×x=1/16`

  `⇔x=1/16:4`

  `⇔x=1/64`

   

  0
  2021-09-02T13:28:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ( x + 1/2 ) + ( x + 1/4 ) + ( x + 1/8 ) + ( x + 1/16 ) = 1

   ( x + x + x + x ) + ( $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{8}$ + $\frac{1}{16}$ ) = 1

  4x + ( $\frac{1.8}{16}$ + $\frac{1. 4}{16}$ + $\frac{1.2}{16}$ + $\frac{1}{16}$ ) = 1

    4x + $\frac{15}{16}$ = 1

   4x = 1 – $\frac{15}{16}$

  4x = $\frac{1}{16}$

  x = $\frac{1}{16}$ : 4

  x = $\frac{1}{16}$ : 4

  chú ý :  dấu ” . ” giữa 2 số là dấu nhân nhé )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )