1 +2 + 3+…+100 tính Tuyển thành viên vào nhóm Super brothers

Question

1 +2 + 3+…+100 tính
Tuyển thành viên vào nhóm Super brothers

in progress 0
Emery 2 tuần 2021-11-24T14:42:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:44:14+00:00

  Từ` 1 `đến `100` có số số hạng là:

      `(100 – 1) : 1 + 1 = 100 (số hạng)`

  Tổng:   `   1 + 2 + 3 + … + 100 = (1 + 100) × 100 : 2 = 5050`

   

  0
  2021-11-24T14:44:57+00:00

  Từ 1 đến 100 có số số hạng là:

      (100 – 1) : 1 + 1 = 100 (số hạng)

  Tổng:      

          1 + 2 + 3 + … + 100 = (1 + 100) × 100 : 2 = 5050

  Công thức:

  Số số hạng = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1

  Tổng = (số đàu + số cuối) × số số hạng : 2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )