1/3 x = 6/5 x +7/10 thanh you nhiều bài này chuyển vế nhé

Question

1/3 x = 6/5 x +7/10
thanh you nhiều
bài này chuyển vế nhé

in progress 0
Iris 1 năm 2021-10-04T01:55:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:56:28+00:00

  1/3.x = 6/5.x + 7/10

  1/3.x – 6/5.x = 7/10

  (1/3 – 6/5).x = 7/10

  -13/15.x = 7/10

  x = 7/10 : (-13/15)

  x = -21/26

  Xin hay nhất

  0
  2021-10-04T01:56:52+00:00

             1/3x = 6/5x + 7/10 

   1/3x – 6/5x =7/10

     -13/15x      = 7/10

            x        = 7/10 : -13/15

            x        =  7/10 . -15/13

          x           = -21/26

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )