1 3 + x -7 4 + 4 = 4

Question

1 3 + x -7
4 + 4 = 4

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-15T16:43:47+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-15T16:45:20+00:00

    Đáp án+Giải thích các bước giải:

    $\dfrac{1}{4}+\dfrac{3}{4}+x=-\dfrac{7}{4}\\1+x=-\dfrac{7}{4}\\x=-\dfrac{7}{4}-1\\x=-\dfrac{11}{4} $

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )