1 35/21 : 5/7 A 7/3 B175/147 C 7/21 D 35/3 2 một trường học có 432 học sinh nữ số học sinh nam bằng 8/9 số học sinh nữ hỏi trường đó có tấ

Question

1 35/21 : 5/7
A 7/3 B175/147 C 7/21 D 35/3
2 một trường học có 432 học sinh nữ số học sinh nam bằng 8/9 số học sinh nữ hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?
A 818 HS B 918 HS C 716 HS D 816 HS
3 TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
9/8 : ( 3/4 : 3/2 )=
15/7: 25/14:3/10=
5/6 ×18/7 +18/7 ×2/3=
3/4 +5/4 ×9/10=
4TÍNH BẰNG HAI CÁCH
CÁCH 1: (2/3 – 1/4) × 1/2 =
CÁCH 2:(2/3 – 1/4) × 1/2 =

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-13T02:46:11+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:48:00+00:00

  Câu 1: A
  Câu 2: D
  Câu 3:
  9/8 : (3/4 : 3/2)=1,125 : (0,75 : 1,5)=1,125 : 0,5=2,25
  15/7 : 25/14 : 3/10=6/5:3/10=4
  5/6×18/7 + 18/7×2/3=18/7×(5/6+2/3)=18/7×3/2=27/7
  3/4+5/4×9/10=3/4+9/8=15/8
  Câu 4:
  CÁCH 1: (2/3 – 1/4)×1/2 = 5/12×1/2 = 5/24
  CÁCH 2: (2/3 – 1/4)×1/2 = 2/3×1/2 – 1/4×1/2 = 1/3-1/8 = 5/24

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )