(X²+1)² -4x² X² -10x – 9y²+25 Pt thành nhân tử

Question

(X²+1)² -4x²
X² -10x – 9y²+25
Pt thành nhân tử

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-10-16T01:51:53+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:53:30+00:00

  a)  ( x² + 1)² – 4x²

  ↔ ( x² + 1)² – (2x)²

  ↔ ( x² + 1 – 2x ) . ( x² + 1 + 2x)

  ↔ ( x² – 2x + 1) . ( x² + 2x + 1)

  ↔ ( x – 1)² . ( x + 1)²

  b)  x² – 10x – 9y² + 25

  ↔  x² – 10x + 25 – 9y²

  ↔  (x – 5)² – (3y)²

  ↔  ( x – 5 – 3y).(x – 5 + 3y)

  0
  2021-10-16T01:53:50+00:00

  Đáp án:

   Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   $(x^2+1)^2-4x^2$

  $=(x^2-2x+1).(x^2+2x+1)$

  $=(x-1)^2.(x+1)^2$

  $x^2-10x-9y^2+25$

  $=x^2-10x+25-9y^2$

  $=(x-5)^2-9y^2$

  $=(x-3y-5)(x+3y-5)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )