1, 45,54 : x = 18 : 5 2. đúng ghi Đ sai ghi S 0,8 = 8% …….. 0,8 = 80% ……………………. 0,012 = 12%…………….

Question

1, 45,54 : x = 18 : 5
2. đúng ghi Đ sai ghi S
0,8 = 8% …….. 0,8 = 80% …………………….
0,012 = 12%……………. 0,012 = 1,2%……………………
3.tính
24,5% + 75,5% = ……….. 100% – 35,7% = …………………..
23,4% x 5 = ………………… 12,3% : 4 = …………………

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-12-07T14:32:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:33:30+00:00

  Đáp án:

  1. 45,54 ÷ x=18 ÷5

  45,54 ÷ x = 3,6

  x=45,54 ÷ 3,6

  x=12,65

  2.

  0,8 = 8%: S

  0,8 = 80% : Đ

  0,012 = 12% : S

  0,012 = 1,2% : Đ

  3.

  24,5% + 75,5% = 100%

  100% – 35,7% = 64,3%

  23,4% x 5 = 117%

  12,3% : 4 = 3,075%

  0
  2021-12-07T14:33:50+00:00

  1:

  45,54 : x = 18 : 5

  45,54 : x =   3,6

             x = 45,54 : 3,6

      Vậy x =      12,65

  2:

  0,8 = 8%         Sai

  0,8 = 80%       Đúng

  0,012 = 12%   Sai

  0,012 = 1,2%  Đúng

  3:

  24,5% + 75,5% = 100%

  100% – 35,7% = 64,3%

  23,4% x 5 = 117%

  12,3% : 4 = 3,075%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )