|x-1,5|+|2,5-x|=0 |x+$\frac{1}{3}$ |-4=-1 tìm x

Question

|x-1,5|+|2,5-x|=0
|x+$\frac{1}{3}$ |-4=-1
tìm x

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-08-28T06:57:15+00:00 2 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T06:58:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  |x-1,5|+|2,5-x|=0

  <=>x-1,5=0 và 2,5-x=0

  <=>x=1,5 và x=2,5

  |x+1/3 |-4=-1

  <=>|x+1/3 |=3

  <=>x+1/3 =3 và x+1/3=-3

  <=>x=8/3 và x=-10/3

  0
  2021-08-28T06:59:02+00:00

  \(\begin{array}{l}
  a)\,\,\left| {x – 1,5} \right| + \left| {2,5 – x} \right| = 0\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \,\left| {x – 1,5} \right| = 0\\
  \,\left| {x – 2,5} \right| = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x – 1,5 = 0\\
  x – 2,5 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 1,5\\
  x = 2,5
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Suy ra không có giá trị nào của \(x\) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

  \(\begin{array}{l}
  b)\,\,\left| {x + \dfrac{1}{3}} \right| – 4 =  – 1\\
   \Leftrightarrow \,\left| {x + \dfrac{1}{3}} \right| =  – 1 + 4\\
   \Leftrightarrow \,\left| {x + \dfrac{1}{3}} \right| = 3\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x + \dfrac{1}{3} = 3\\
  x + \dfrac{1}{3} =  – 3
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 3 – \dfrac{1}{3}\\
  x =  – 3 – \dfrac{1}{3}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{8}{3}\\
  x = \dfrac{{ – 10}}{3}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Vậy \(\dfrac{8}{3}\) hoặc \(\dfrac{-10}{3}.\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )