1/5 . x + 3/5 . (x-2) = 3 Chứng mình B>1. Cho B = $\frac{1}{4}$ +$\frac{1}{5}$ +$\frac{1}{5}$ +……+$\frac{1}{19}$ Nhanh hộ ạ, 4h em đi rồi

Question

1/5 . x + 3/5 . (x-2) = 3
Chứng mình B>1. Cho B = $\frac{1}{4}$ +$\frac{1}{5}$ +$\frac{1}{5}$ +……+$\frac{1}{19}$
Nhanh hộ ạ, 4h em đi rồi

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-08T17:46:17+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:47:25+00:00

  *Lời giải :

  `1) 1/5x + 3/5 (x – 2) = 3`

  `⇔ 1/5x + 3/5x – 6/5 = 3`

  `⇔ (1/5 + 3/5)x = 21/5`

  `⇔ 4/5x = 21/5`

  `⇔ x = 21/4`

  Vậy `x=  21/4`

  `2)`

  Sửa đề : `B = 1/4 + 1/5 + 1/6 + … + 1/19`

  `⇔ B = 1/4 + (1/5 + 1/6 + … + 1/19)`

  `⇔ B > 1/4 + (1/5 + 1/6 + … + 1/19)`

  `⇔ B > 1/4 + 15/20`

  `⇔ B > 1`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )