1. /x-5/-/x-7/=5 2 . /3-2x/ – 1/2=3x 3. /x-3/+/x-1/2/-/x-1/=x Chú ý: / là giá trị tuyệt đối 1/2 là phân số

Question

1. /x-5/-/x-7/=5
2 . /3-2x/ – 1/2=3x
3. /x-3/+/x-1/2/-/x-1/=x
Chú ý: / là giá trị tuyệt đối
1/2 là phân số

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-08T14:15:30+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T14:16:58+00:00

    Đáp án:

    Vhh

    Giải thích các bước giải: hhh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )