1. x/5=y/6=-8/10 2. một lớp học có 45 hs bao gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số hs trung bình chiếm 7/15 số hs cả lớp . Số hs khá bằng 5/8 số hs cò

Question

1. x/5=y/6=-8/10
2. một lớp học có 45 hs bao gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số hs trung bình chiếm 7/15 số hs cả lớp . Số hs khá bằng 5/8 số hs còn lại. Tính số hs giỏi của lớp?

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-06T09:13:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:14:59+00:00

  số hs trung bình là : 

  ` 45 . 7 / 15 = 21 ( học sinh ) `

  số học sinh khá là : 

  `45 . 5/8 = 15 ( học sinh ) `

  số học sinh giỏi là : 

  ` 45 – ( 15 + 21 ) = 9 ( học sinh ) `

  đáp số…..

  bài 1 

  `x/5=y/6=-8/10`

  ` x / 5 = y/6 = – 4/5 `

  ` x .5 = 5 . 4 `

  `x = 4 `

  `-4/5 =  y / 6 = -4/5 `

  `y . 5 = 6 . 4 `

  `y = 24/5 `

  ` -4/5 = -24/5 = – 4 / 5 `

  xin hay nhất

  0
  2021-10-06T09:15:25+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  `1.`

  `x/5=y/6=-8/10`

  `=> x/5=y/6=-4/5`

  `+) x/5=-4/5 => 5x=-20 => x=-4`

  `+) y/6=-4/5 => 5y=-24 => y=-24/5`

  `2.`

  $\text{Số học sinh trung bình của lớp đó là }$

  `45xx7/15=21` $\text{( học sinh }$

  $\text{Số học sinh khá của lớp đó là :}$

  `(45-21)xx5/8=15` $\text{( học sinh }$

  $\text{Số học sinh giỏi của lớp đó là }$

  `21xx(1-5/8)=9` $\text{( học sinh }$

  $\text{Đáp số : 9 học sinh}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )