1. A. creative B. immature C. negative D. nationality 2. A. impossible B. importantly C. stability D. connectivity 3. A. visual B. thermal C. water D.

Question

1. A. creative B. immature C. negative D. nationality
2. A. impossible B. importantly C. stability D. connectivity
3. A. visual B. thermal C. water D. pollute
4.A pollute B. affect C. effect D.litter
5.A.permanent B. pollutant C. cholera D. groundwater

in progress 0
Daisy 4 tháng 2021-08-16T04:43:38+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:45:12+00:00

  1. A. cre’ative         B. imma’ture          C. ‘negative          D. natio’nality

  -> Không từ nào.

  2. A. im’possible    B. im’portantly       C. sta’bility           D. connec’tivity

  -> D ( Từ này trọng âm nằm ở vần 3, mấy từ còn lại là vần 2)

  3. A. ‘visual             B. ‘thermal             C. ‘water              D. po’llute

  -> D ( Từ này trọng âm nằm ở vần 2, mấy từ còn lại là vần 1)

  4. A. po’llute           B. a’ffect                C. e’ffect             D.’litter

  -> D ( Từ này trọng âm nằm ở vần 1, mấy từ còn lại là vần 2)

  5. A. ‘permanent      B. po’llutant          C. ‘cholera          D. ‘groundwater

  -> B ( Từ này trọng âm nằm ở vần 2, mấy từ còn lại là vần 1)

  0
  2021-08-16T04:45:35+00:00

  =>

  1. Không có đáp án

  A nhấn âm 2

  B và D nhấn âm 3

  C nhấn âm 1

  2. D nhấn âm 3 còn lại 2 

  3. D nhấn âm 2 còn lại 1

  4. D nhấn âm 1 còn lại 2

  5. B nhấn âm 2 còn lại 1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )