1. A. interesting B. exhausting C. tired D. exciting 2. A. actor B. comedy C. director D. editor 3. A. entertaining B. exciting C. shocking D. acting

Question

1. A. interesting B. exhausting C. tired D. exciting
2. A. actor B. comedy C. director D. editor
3. A. entertaining B. exciting C. shocking D. acting
4. A. despite B. in spite of C. because of D. although
5. A. plot B. documentary C. horror D. thriller

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-10-01T11:48:48+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:49:50+00:00

  1,C

  2,B

  3,D

  4,C

  5,B

  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

  0
  2021-10-01T11:50:02+00:00

  1. C tired

  các từ khác đều có đuôi -ing chỉ vật
  2. B

  các từ còn lại chỉ người

  3. D

  các từ còn lại là tính từ 

  4. D. although

  các từ còn lại đi với N/Ving

  5. A

  các từ còn lại chỉ thể loại phim

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )