1. A. thank B. complain C. insert D. ban 2. A. massage B. carriage C. voyage D. dosage 3. A. leaf B. of C. deaf D. wife 4. A. lays B. stays C. says D.

Question

1.
A. thank
B. complain
C. insert
D. ban
2.
A. massage
B. carriage
C. voyage
D. dosage
3.
A. leaf
B. of
C. deaf
D. wife
4.
A. lays
B. stays
C. says
D. plays
5.
A. too
B. food
C. soon
D. good
6.
A. ghost
B. home
C. honest
D. hour
7.
A. thorn
B. themselves
C. thunder
D. through
8.
A. sun
B. success
C. sure
D. sort
9.
A. beloved
B. helped
C. wicked
D. naked
10.
A. chooses
B. horses
C. rises
D. houses
tìm từ có phát âm khác ( kèm giải thích)

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-15T17:55:33+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T17:56:48+00:00

  @ Mimzyy2509 :3333 I’m Blink :333

  Của bạn nè^^

  1. A. thank  /ɳ/    B. complain / n/  C. insert/n/  D. ban /n/ 

  2. A. massage / ʒ/ B. carriage /ɪdʒ/ C. voyage /ɪdʒ/  D. dosage  /ɪdʒ/

  3. A. leaf /f/  B. of /v/  C. deaf /f/  D. wife /f/ 

  4. A. lays / ez/   B. stays/ez/     C . says /eiz/    D. plays /ez./

  5. A. too / u:/  B. food /u: / C. soon/u:/  D. good /u/ 

  6. A. ghost / câm h / B. home / không câm h /  C. hones/ câm h /  D. hour  /câm h/ 

  7. A. thorn B. themselves C. thunder D. through/

  8. A. sort  /s/  B. success /s/  C. sure   / ʃ/ D. sort / s/

  9.
  A. beloved    → Các âm còn lại đọc /id/
  B. helped
  C. wicked
  D. naked 

  10. A. chooses B. horses C. rises D. houses → Đọc là / siz/ còn các từ khác là / ziz /

  # Chúc bạn hk tốt!!~

  0
  2021-09-15T17:57:22+00:00

  `1.` A (đọc là /ɳ/, còn lại đọc là /n/)

  `2.` A (đọc là /ʒ/, còn lại đọc là /ɪdʒ/)

  `3.` B (đọc là /v/, còn lại đọc là /f/)

  `4.` C (đọc là /ez/, còn lại đọc là /eiz/)

  `5.` D. (đọc là /u/, còn lại đọc là /u:/)

  `6.` B

  `7.` B

  `8.` C (đọc là /ʃ/, còn lại đọc là /s/)

  `9.` B

  `10.` B (đọc là /siz/, còn lại đọc là /ziz/)

  $RabbitCocohead$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )