1.a)Tìm X 1,5xX: 0,125 x3- 0,625- 1,25 b) Tinh nhanh : ( 500 x 9-250 x 18) x( 1+2+3+….+9) 2. Tháng trước một trang trại nuôi gia súc có số con trâu

Question

1.a)Tìm X
1,5xX: 0,125 x3- 0,625- 1,25
b) Tinh nhanh : ( 500 x 9-250 x 18) x( 1+2+3+….+9)
2.
Tháng trước một trang trại nuôi gia súc có số con trâu bằng 25% số con bò. Tháng nà người ta đem bán 1 con trâu và mua thêm 1 con bò nên số trâu chỉ bằng 20% số bò . Hỏi tháng này đàn gia súc của trang trại đó có bao nhiêu con?

in progress 0
Faith 1 năm 2021-10-09T02:23:40+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:25:08+00:00

  Tham khảo

  ` 1)`

  `a) 1,5×x:0,125×3-0,625=1,25`

  `⇒36x-\frac{5}{8}=\frac{5}{4}`

  `⇒36x=\frac{5}{4}+\frac{5}{8}`

  `⇒36x=\frac{15}{8}`

  `⇒x=\frac{15}{8}:36`

  `⇒x=\frac{5}{96}`

  `b) (500×9-250×18)(1+2+3+..+9)`

  `=(250×18-250×18)(1+2+3+..+9)`

  `=0×(1+2+3+…+9)`

  `=0`

  `2)`

  Gọi số trâu số bò tháng trước là `a,b`(con)`(a,b>0)`

  Theo bài ra ta có:

  `a=\frac{1}{4}b`

  `(a-1)=\frac{1}{5}(b+1)`

  `⇒\frac{1}{4}b-1=\frac{1}{5}b+\frac{1}{5}`

  `⇒\frac{1}{4}b=\frac{1}{5}b+\frac{6}{5}`

  `⇒\frac{1}{4}b-\frac{1}{5}b=\frac{6}{5}`

  `⇒\frac{1}{20}b=\frac{6}{5}`

  `⇒b=\frac{6}{5}:\frac{1}{20}`

  `⇒b=24`(con)

  `⇒a=24.25%=6`(con)

  Tháng này đàn gia xúc có số con là:

  `(6-1)+(24+1)=30`(con)

  `\text{©CBT}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )