1 . a, Tính nhanh ( 1-1/4) x (1-1/9) x (1-1/16) x (1-1/25) x ( 1-1/36) b, bác Tư Mang trứng đi bán. Người thứ nhất mua hai phần bảy số trứng, người

Question

1 . a, Tính nhanh
( 1-1/4) x (1-1/9) x (1-1/16) x (1-1/25) x ( 1-1/36)
b, bác Tư Mang trứng đi bán. Người thứ nhất mua hai phần bảy số trứng, người thứ hai mua 2/3 số trứng, người thứ ba mua hết chỗ còn lại. Bác Tư nhẩm thấy người thứ nhất mua ít hơn người thứ hai là 42 quả. Tính số trứng bác Tư mang đi bán.
Chị luungocmy1997 giải hộ em với.

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-07-18T19:53:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:54:38+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  1)\left( {1 – \frac{1}{4}} \right) \times \left( {1 – \frac{1}{9}} \right) \times \left( {1 – \frac{1}{{16}}} \right) \times \left( {1 – \frac{1}{{25}}} \right) \times \left( {1 – \frac{1}{{36}}} \right)\\
   = \frac{{4 – 1}}{4} \times \frac{{9 – 1}}{9} \times \frac{{16 – 1}}{{16}} \times \frac{{25 – 1}}{{25}} \times \frac{{36 – 1}}{{36}}\\
   = \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} \times \frac{{15}}{{16}} \times \frac{{24}}{{25}} \times \frac{{35}}{{36}}\\
   = \frac{2}{3} \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{{35}}{{36}}\\
   = \frac{7}{{12}}
  \end{array}$

  b) Người thứ nhất mua ít hơn người thứ nhất là:

  $\frac{2}{3} – \frac{2}{7} = \frac{8}{{21}}$(số trứng)

  Nên 42 quả ứng với 8/21 số trứng

  SỐ trứng bác Tư mang đi là:

  $42:\frac{8}{{21}} = \frac{{441}}{8}$

  Vì số trứng phải là số tự nhiên, ko thể lẻ được nên em chép đề bài sai.

  0
  2021-07-18T19:54:41+00:00

  Câu $1$ :
  `a)(1-1/4)×(1-1/9)×(1-1/16)×(1-1/25)×(1-1/36)`
  `=3/4×8/9×15/16×24/25×35/36`
  `=(3×8×15×24×35)/(4×9×16×25×36)`
  `=(3×4×2×5×3×6×4×5×7)/(4×3×3×8×2×5×5×6×6)`
  `=(7×4)/(8×6)`
  `=(7×4)/(4×2×6)`
  `=7/(2×6)=7/12`
  `b)` Phân số ứng với $32$ quả trứng là :
      `2/3-2/7=8/21` ( số trứng )
       Số trứng người đó đem bán là :
       `32:8/21=84` ( quả )
           Đáp số : `84` quả

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )