1 ấm nhôm có khối lượng 200g chứa 1l nước ở 20’C tính nhiệt lượng đề đun sôi ấm nước ?.Biết nhiệt dung của nhôm là 880 J/Kg .Khối lượng của nước là 42

Question

1 ấm nhôm có khối lượng 200g chứa 1l nước ở 20’C tính nhiệt lượng đề đun sôi ấm nước ?.Biết nhiệt dung của nhôm là 880 J/Kg .Khối lượng của nước là 42000 J/kg.k

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-09-09T13:51:17+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:53:03+00:00

  Đáp án:

   Q = 350080 J

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt lượng thu vào của ấm nhôm là :

        Q₁ = m₁.c₁.( t°2 – t°1 ) 

   ➩ Q₁ = 0,2.880.( 100 – 20) 

   ➩ Q₁ = 14080 J

   Nhiệt lượng thu vào của nước là :

       Q₂ = m₂.c₂.( t°2 – t°1 ) 

  ➩ Q₂ = 1.4200.( 100 – 20) 

  ➩ Q₂ = 336000 J

  Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước sôi lên là :

   Q = Q₁ + Q₂ = 14080 + 336000

  Q = 350080 J

  0
  2021-09-09T13:53:08+00:00

  Đáp án:

   Q=350080J

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng để đun sôi ấm nước là:

  \(Q = ({m_1}{c_1} + {m_1}{c_1})\Delta t = (0,2.880 + 1.4200)(100 – 20) = 350080J\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )