1. Are you afraid of (leave) … alone at home, boys? 2. My father just (come) … black from HCM city 3. What you (do) … when i called you yesterda

Question

1. Are you afraid of (leave) … alone at home, boys?
2. My father just (come) … black from HCM city
3. What you (do) … when i called you yesterday evening?
4. Do you usually help your mother (do) the housework?

in progress 0
Julia 4 tuần 2021-08-13T13:21:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:23:45+00:00

  1. leaving (Be afraid of + Ving để diễn tả nỗi lo sợ)

  2. has just come (just là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành)

  3. were you doing (Sự kết hợp giữa quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn liên kết với nhau băng từ when để diễn tả một hành động đang diễn ra , một hành động nhắn xen vào)

  4. to do

   Hok tốt!

   Xin câu trả lời hay nhất!

   #Tamthatthat

  0
  2021-08-13T13:23:47+00:00

  =>

  1. leaving ( be afraid of Ving : sợ làm gì)

  2. has just come ( thì HTHT have/has V3/ed)

  3. were you doing ( QKTD when QKĐ)

  4. do ( help sb V hoặc to V)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )