1. Biết 2/3 của một số là 40 . Tìm 7/10 của số đó 2. Tính giá trị của biểu thức 3 .bài giải

Question

1. Biết 2/3 của một số là 40 . Tìm 7/10 của số đó
2. Tính giá trị của biểu thức
3 .bài giải

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-09-20T14:01:35+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:02:40+00:00

  Đáp án:

   `↓↓↓`

  Giải thích các bước giải:

   `1)` `7/10` của số đó là :

     `40÷2/3×7/10=42`

                  `Đs :` `42`

  `3)`   giải

  số học sinh khá là : `48×2/3=32` ( em )

  số học sinh giỏi là : `48-32=16` ( em )

  0
  2021-09-20T14:03:04+00:00

  Đáp án:

   `42`

  Giải thích các bước giải:

  `1 . `

  `2/3` của số đó là `40 ⇒` Số đó là : `40 : 2/3 = 40 xx 3/2 = 60 `

  `7/(10)` của số đó là : `60 xx 7/(10) = 42`

  `3 .`  Có một lớp học có `48` học sinh số học sinh khá bằng `2/3` số học sinh cả lớp còn lại học sinh giỏi tính số học sinh giỏi của lớp đó

                                                          Giải :

  Số học sinh khá là : `48 xx 2/3 = 32` ( học sinh )

  Số học sinh giỏi là : `48 – 32 = 16` ( học sinh )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )