1)Biết tổng số hạt trong 1 nguyên tử Y là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 12. Xác định số lượng từng loại hạt trong nguyên

Question

1)Biết tổng số hạt trong 1 nguyên tử Y là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 12. Xác định số lượng từng loại hạt trong nguyên tử Y?
2)Nguyên tử sắt có điện tích hạt nhân là 26+. trong nguyên tử sắt, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 22. Hãy xác định số hạt nơtron của sắt
3)Một loại nguyên tử đồng (Cu) có 29 electron ở lớp vỏ và trong hạt nhân có số hạt nơron hơn số hạt proton là 7. Tính số hạt trong hạt nhân nguyên tử Cu
4)Nguyên tử A có số nơtron hơn số proton là 2 đơn vị, biết số hạt mang điện chiếm 93,75%tổng số hạt. Tính số lượng từng loại hạt trong nguyên tử A.

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-13T05:49:36+00:00 2 Answers 290 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T05:50:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  Tổng số hạt là 40 nên: \(Y=p+n+e=40\)

  Mà \(p=e\) nên: \(2p+n=40\ (1)\)

  Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 nên:

  \(2p-n=12\ (2)\)

  Lấy \((1)-(2)\) ta được:

  \(2p+n-2p+n=40-12\\ ⇒2n=28\\ ⇒n=14\\ ⇒p=e=\dfrac{40-14}{2}=13\)

  Vậy \(p=e=13;\ n=14\)

  Bài 2:

  Điện tích hạt nhân là 26+ nên: \(p=26\)

  Mà \(p=e\) nên: \(p=e=26\)

  Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 nên:

  \(2p-n=22\\ ⇒2.26-n=22\\ ⇒52-n=22\\ ⇒n=52-22=30\)

  Vậy \(n=30\)

  Bài 3:

  Có 29e ở lớp vỏ nên: \(e=29\)

  Mà \(p=e\) nên: \(p=e=29\)

  Số hạt nơtron hơn số hạt proton là 7 nên:

  \(n=p+7=29+7=36\)

  Vậy số hạt trong hạt nhân nguyên tử Cu là:

  \(p+n=29+36=65\)

  Bài 4:

  Số nơtron nhiều hơn số proton là 2 nên: \(n-p=2\ (1)\)

  Số hạt mang điện chiếm 93,75% tổng số hạt nên:

  \(\dfrac{2p}{2p+n}\times 100\%=93,75\%\\ ⇔2p=1,875p+0,9375n\\ ⇔0,125p-0,9375n=0\ (2)\)

  \((1),\ (2)\ ⇒\left\{ \begin{array}{l}n-p=2\\0,125p-0,9375n=0\end{array} \right.\ ⇒\left\{ \begin{array}{l}p=e=-\dfrac{4}{13}\\n=-\dfrac{30}{13}\end{array} \right.\)

  ⇒ Bạn xem lại đề

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-13T05:51:24+00:00

  Giải 3 bài thoi nhó :))))

  1, Theo bài ra ta có

  `p+e+n=40;p+e-n=12`

  `=> 2n=28`

  `=> n=14`

  `=> p+e=26`

  Mà p = e

  `=> 2p=2e=26`

  `=> p = e = 13`

  Vậy….

  2, Theo bài ra ta có

  `p+n=26;p+e-n=22`

  `=> p+n=26;2p-n=22` (do p = e)

  `=> 3p=48`

  `=> p=16`

  `=> e=p=16 ; n = 10`

  Vậy…..

  3, Theo bài ra ta có

  `e = 29 ; n – p = 7`

  Mà p = e

  `=> p = e = 29`

  `=> n = 29 + 7 = 36`

  Không chắc lém :(((((

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )