1) các triều đại lần lượt thành lập cho em hiểu thêm điều gì? 2) nhận xét về các bộ máy nhà nước qua các triều đại ngô-lí .

Question

1) các triều đại lần lượt thành lập cho em hiểu thêm điều gì?
2) nhận xét về các bộ máy nhà nước qua các triều đại ngô-lí .

in progress 0
Jade 2 tuần 2021-11-28T14:38:55+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:39:59+00:00

  1. Các triều đại phong kiến lần lượt thành lập, suy vong, triều đại sau nối tiếp triều đại trước cho thấy quy luật phát triển khách quan của lịch sử. 

  2. Nhận xét bộ máy nhà nước qua các triều đại Ngô – Lý:

  * Bộ máy nhà nước thời Ngô:

  – Vua đứng đầu, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự. Giúp việc cho vua là quan văn, quan võ.

  – Cử tướng trấn giữ các châu quan trọng.

  => Bộ máy nhà nước còn sơ khai, đặt nền móng cho quốc gia thống nhất.

  * Bộ máy nhà nước thời Lý:

  – Vua đứng đầu nhà nước, ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối.

  – Giúp vua có quan văn, quan võ.

  – Chia cả nước thành 24 lộ, phủ, dưới lộ, phủ là huyện, dưới huyện là hương, xã. 

  => Bộ máy nhà nước được tổ chức chặt chẽ, quy củ hơn so với thời nhà Ngô.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )