1, Chất nào sau đây tác dụng được với Oxi: CH4, HCL, Naoh, Co, s,p, C2HO 2, Chất tác dụng với nước ở điều kiện thường: CaO, K, MG, BA, AL, NA, CA, FE2

Question

1, Chất nào sau đây tác dụng được với Oxi: CH4, HCL, Naoh, Co, s,p, C2HO
2, Chất tác dụng với nước ở điều kiện thường: CaO, K, MG, BA, AL, NA, CA, FE2O3
3, Viết các phương trình thuộc:
+ Phản ứng phân hủy
+ hóa hợp
+ Thế
Mỗi phản ứng khoảng từ 3-5 phương trình
4, Hoàn thành chuỗi phản ứng sau , nêu rõ điều kiện:
KMnO4 (mũi tên, ở trên có số 1) O2 (mũi tên, ở trên có số 2) MgO (mũi tên, ở trên có số 3) Mg (mũi tên, ở trên có số 4) MgSo4.
MAI E THI RỒI! CẢM ƠN CHÂN THÀNH AI GIÚP

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-04T20:34:15+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T20:35:22+00:00

  1. Các chất tác dụng được với oxi: $CH_4,CO,S,P$ ( cái cuối mình không biết luôn)
  PTHH:
  $CH_4+2O_2\xrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O$
  $2CO+O_2\xrightarrow{t^o}2CO_2$

  $S+O_2\xrightarrow{t^o}SO_2$
  $4P+5O_2\xrightarrow{t^o}2P_2O_5$

  2. Các chất tác dụng được với nước ở điều kiện thường: $CaO,K,Na,Ba,Ca$
  $CaO+H_2O\xrightarrow{}Ca(OH)_2$

  $2K+2H_2O\xrightarrow{}2KOH+H_2$

  $Ba+2H_2O\xrightarrow{}Ba(OH)_2+H_2$

  $2Na+2H_2O\xrightarrow{}2NaOH+H_2$

  $Ca+2H_2O\xrightarrow{}Ca(OH)_2+H_2$
  3.
  * Phản ứng phân hủy:
  $BaCO_3\xrightarrow{t^o}BaO+CO_2$

  $2KMnO_4\xrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2$
  $2NaHCO_3\xrightarrow{t^o}Na_2CO_3+CO_2+H_2O$
  * Phản ứng hóa hợp:
  $CaO+H_2O\xrightarrow{}Ca(OH)_2$
  $H_2O+SO_3\xrightarrow{}H_2SO_4$
  $C+2H_2\xrightarrow{Ni,t^o}CH_4$
  * Phản ứng thể:
  $2NaOH+CuSO_4\xrightarrow{}Cu(OH)_2+Na_2SO_4$
  $BaCl_2+CuSO_4\xrightarrow{}BaSO_4+CuCl_2$
  $CH_3OH+HCl\xrightarrow{}CH_3Cl+H_2O$

  4.
  $2KMnO_4\xrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2$
  $O_2+2Mg\xrightarrow{t^o}2MgO$
  $2MgO\xrightarrow{đpnc}2Mg+O_2$

  $Mg+H_2SO_4\xrightarrow{}MgSO_4+H_2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )