1. Cho 0.2 mol Fe và 0.3 mol Zn tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thì thấy có 1.2 mol H2SO4 đặc tham gia phản ứng và tạo thành sản phẩm khử X. Xác định X

Question

1. Cho 0.2 mol Fe và 0.3 mol Zn tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thì thấy có 1.2 mol H2SO4 đặc tham gia phản ứng và tạo thành sản phẩm khử X. Xác định X.
2. Cho 0.2 mol Cu và 0.2 mol Mg tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu được 0.1 mol sản phẩm khử X. Xác định X

in progress 0
Remi 5 tháng 2021-07-21T09:40:03+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:41:20+00:00

  1.

  Các sản phẩm khử đều có $1S$.

  Bảo toàn nguyên tố:

  $n_{Fe_2(SO_4)_3}=\dfrac{n_{Fe}}{2}=0,1(mol)$

  $n_{ZnSO_4}=n_{Zn}=0,3(mol)$ 

  $n_{H_2SO_4}=3n_{Fe_2(SO_4)_3}+n_{ZnSO_4}+n_X$

  $\to n_X=0,6(mol)$

  Gọi $x$ là số e nhận của $\mathop{S}\limits^{+6}$

  Bảo toàn e: $3n_{Fe}+2n_{Zn}=x.n_X$

  $\to 3.0,2+2.0,3=0,6x$

  $\to x=2$

  Vậy $X$ là $SO_2$

  2.

  Gọi $x$ là số e nhận của $\mathop{S}\limits^{+6}$

  Bảo toàn e: $2n_{Cu}+2n_{Mg}=x.n_X$

  $\to 2.0,2+2.0,2=0,1x$

  $\to x=8$

  Vậy $X$ là $H_2S$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )