1) Cho 1 vật rơi từ độ cao 15 cm xuống mặt đất Lấy g = 10m/s² a) Tính thế năng của vật biết m = 2 kg b) Tính vận tốc của vật khi chạm đất c) Tìm vị t

Question

1) Cho 1 vật rơi từ độ cao 15 cm xuống mặt đất
Lấy g = 10m/s²
a) Tính thế năng của vật biết m = 2 kg
b) Tính vận tốc của vật khi chạm đất
c) Tìm vị trí của vật mà Wđ = 2 Wt
2) Một lượng khí được nén đẳng nhiệt làm thể tích giảm mực nước . Hỏi áp suất thay đổi như thế nào?
Giúp hộ mình, bài thi của mình gỡ điểm

in progress 0
Isabelle 8 phút 2021-09-09T14:16:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:18:17+00:00

  1)   

  $h_o=15cm=0,15m$

  a,

  Thế năng ban đầu:

  $W_{t_o}=mgh_o=2.10.0,15=3(J)$ 

  b,

  Vận tốc cuối:

  $v= \sqrt{2gh_o}= \sqrt{2.10.0,15}=\sqrt3 (m/s)$

  c,

  Cơ năng ban đầu:

  $W_o= W_{t_o}=3 (J)$ 

  Tại vị trí $W_d= 2W_t$:

  $W= W_t+ W_d= 3W_t= 3mgh= 3.2.10h=60h=3 (J)$ (bảo toàn cơ năng)

  $\Leftrightarrow h=0,05m=5cm$ 

  2)

  Khí nén đẳng nhiệt nên thể tích tỉ lệ nghịch với áp suất.

  Vì thể tích khí giảm nên áp suất khí tăng.

  0
  2021-09-09T14:18:51+00:00

  Đáp án:

  Bài 1.

  Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

  a) Đổi $15cm=0,15m$

  – Thế năng của vật ở độ cao $0,15m$ là:

  $W_{t}=m.g.h=2.10.0,15=3(J)$

  Vậy thế năng của vật ở độ cao $15cm$ là $3(J)$

  b)

  – Cơ năng của vật ở độ cao ban đầu là: $W_{0}=W{t}=3(J)$

  (do ở vị trí ban đầu vật không có vận tốc nên động năng bằng không)

  – Khi vật chạm đất thế năng của vật bằng không, nên cơ năng của vật là:

  $W_{1}=W_{t1}+W_{đ1}=0+(1/2).m.v²_{cđ}$

  – Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng, ta có:

  $W_{0}=W_{1}⇒3=(1/2).m.v²_{cđ}=(1/2).2.v²_{cđ}⇔v_{cđ}=√3(m/s)$

  Vậy vận tốc chạm đất của vật là: $√3(m/s)$

  c) Tại vị trí của vật mà Wđ = 2 Wt thì cơ năng của vật là:

  $W_{2}=W_{đ2}+W_{t2}=3.W_{t2}=3.m.g.h_{2}$

  – Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng, ta có:

  $W_{0}=W_{2}⇒3=3.m.g.h_{2}=3.2.10.h_{2}⇔h_{2}=0,05(m)$

  Vậy vị trí của vật cần tìm là: $0,05m=5cm$

  Bài 2.

  – Khi thực hiện nén khí đẳng nhiệt, tức nhiệt độ giữ nguyên và thể thích khối khí bị giảm.

  – Trong quá trình đẳng nhiệt thì p(áp suất) tỉ lệ nghịch với V(thể tích) ,nên khi thể tích giảm thì áp suất của khối khí sẽ tăng.

  #NOCOPY =3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )