1. Cho 100 ml dd H2SO4 1M vào 100 ml dd KOH 2M. Tính pH của dd sau khi trộn. 2. Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 10 ml dd NaOH 0.1 M để thu được dd có

Question

1. Cho 100 ml dd H2SO4 1M vào 100 ml dd KOH 2M. Tính pH của dd sau khi trộn.
2. Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 10 ml dd NaOH 0.1 M để thu được dd có pH=13

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-09-27T22:01:54+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:03:19+00:00

  1/

  $100ml=0,1lit$

  $nH_2SO_4=0,1.1=0,1$

  $=>nH^+=0,1.2=0,2$

  $nKOH=nOH^-=0,1.2=0,2$

  $OH^-+H^+ \to H_2O$

  0,2       0,2

   Phản ứng vừa đủ =>$pH=7$ 

  2/

  $10ml=0,01lit$

  Gọi số lít nước là x

  $nNaOH=0,01.0,1=0,001$

  $Vddsau=x+0,01$

  $pH=13=>[H^+]=10^{-13}$

  $=>[OH^-]sau=\frac{10^{-14}}{10^{-13}}=0,1$

  $[OH^-]sau=\frac{nOH^-}{Vddsau}$

  $<=>0,1=\frac{0,001}{0,01+x}$

  $<=>x=0$

  => không cần thêm nước vì NaOH 0,1M đã có pH=13

  0
  2021-09-27T22:03:23+00:00

  1/

  $n_{H_2SO_4}=0,1 mol$

  $n_{KOH}=0,1.2=0,2 mol$

  $2KOH+H_2SO_4\to K_2SO_4+2H_2O$

  $\Rightarrow$ Vừa hết $H^+$, $OH^-$

  $\Rightarrow pH=7$

  2/

  $n_{NaOH}= n_{OH^-}=0,01.0,1=0,001 mol$

  Sau khi trộn, $pOH=14-13=1$

  $\Rightarrow [OH^-]=10^{-1}=0,1M$

  $\Rightarrow V_{dd}=\dfrac{0,001}{0,1}=0,01l=10ml$

  Vậy không cần trộn thêm nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )