1. Cho 12,9g hỗn hợp Zn và Cu tác dụng vừa đủ với 100ml dd H2SO4 1M. a, Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu. b, Tính thể tích H2 thu được

Question

1. Cho 12,9g hỗn hợp Zn và Cu tác dụng vừa đủ với 100ml dd H2SO4 1M.
a, Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu.
b, Tính thể tích H2 thu được ở đktc.
c, Tính Cm của các chất trong dd sau phản ứng
2. Cho 21,6g hỗn hợp FeO3 và CaO cho qua 2,24l H2 ở đktc, thu được chất rắn a
a, Xác định các chất trong a
b, Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-09-08T13:58:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:59:57+00:00

  1)

  Gọi số mol \(Zn; Cu\) lần lượt là \(x;y\).

  \( \to 65x + 64y = 12,9\)

  Cho hỗn hợp tác dụng với axit loãng

  \(Zn + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}ZnS{O_4} + {H_2}\)

  Ta có:

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1.1 = 0,1{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{Zn}}\) 

  \( \to {m_{Zn}} = 0,1.65 = 6,5{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{Cu}} = 6,4{\text{ gam}}\)

  \( \to \% {m_{Zn}} = \frac{{6,5}}{{12,9}} = 50,39\%  \to \% {m_{Cu}} = 49,61\% \)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {V_{{H_2}}} = 0,1.22,4 = 2,24{\text{ lít}}\)

  \({n_{ZnS{O_4}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1\)

  \( \to {C_{M{\text{ ZnS}}{{\text{O}}_4}}} = \frac{{0,1}}{{0,1}} = 1M\)

  2)

  Phản ứng xảy ra:

  \(F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2Fe + 3{H_2}O\)

  Rắn \(A\) chứa \(Fe\) và \(CaO\).

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{{n_{{H_2}}}}}{3} = \frac{{0,1}}{3}\)

  \( \to {m_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{0,1}}{3}.160 = \frac{{16}}{3}\)

  \( \to \% {m_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{\frac{{16}}{3}}}{{21,6}} = 24,69\%  \to \% {m_{CaO}} = 75,31\% \)

  0
  2021-09-08T13:59:58+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:Zn+H_2SO_4\to ZnSO_4+H_2↑\\ b,\ n_{H_2SO_4}=0,1\times 1=0,1\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{Zn}=n_{H_2SO_4}=0,1\ mol.\\ ⇒\%m_{Zn}\dfrac{0,1\times 65}{12,9}=50,39\%\\ \%m_{Cu}=100\%-50,39\%=49,61\%\\ c,\ Theo\ pt:\ n_{ZnSO_4}=n_{H_2SO_4}=0,1\ mol.\\ \Rightarrow C_{M_{ZnSO_4}}=\dfrac{0,1}{0,1}=1\ M.\end{array}\)

  Câu 2:

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:Fe_2O_3+3H_2\xrightarrow{t^o} 2Fe+3H_2O\\ \text{Các chất trong A gồm Fe, CaO.}\\ b,\ n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2}=\dfrac{1}{30}\ (mol).\\ ⇒\%m_{Fe_2O_3}=\dfrac{\dfrac{1}{30}\times 160}{21,6}\times 100\%=24,69\%\\ \%m_{CaO}=100\%-24,69\%=75,31\%\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )