1/ Cho 4,54g hh Al , Fe , Cu vào dd HCl dư thu được 1,792l H2 và 1,2g kim loại a / Tính %m mỗi kim loại 2 / Hòa tan 18,8g K20 vào 381,2ml nước , d n

Question

1/ Cho 4,54g hh Al , Fe , Cu vào dd HCl dư thu được 1,792l H2 và 1,2g kim loại
a / Tính %m mỗi kim loại
2 / Hòa tan 18,8g K20 vào 381,2ml nước , d nước bằng 1 g/ml được dd A
a / C% dd A
b / Vdd HCl 10% , d= 1,05 g/ml để trng hòa hết 200g dd A
c / C% muối thu được sau p.ứ mỗi axit
3 / Tính CM của HCl và NaOH biết :
+ Hòa tan 5g đá vôi trong 40ml dd HCl thì cần dùng hết 20ml dd NaOH để trung hòa lượng axit dư
+ Để trung hòa hết 150ml dd NaOH thì cần dùng 50ml dd HCl
( Mỗi dấu cộng là 1 bài khác nhau nhé :3 )

in progress 0
Maya 2 giờ 2021-09-07T11:32:44+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:34:32+00:00

  `B1,`

  `Cu` không tan

  `n_(H_2)=\frac{1,792}{22,4}=0,08(mol)`

  gọi `x,y` lần lượt là số mol `Al   và  Fe`

  `=>27x+56y=4,54-1,2=4,54-1,2=3,34(1)

  `2Al+6HCl->2AlCl_3+3H_2`

  `x`                                                   `1,5x`

  `Fe+2HCl->FeCl_2+H_2`

  `y`                                    `y`

  `=>1,5x+y=0,08(2)`

  Từ `(1)   và   (2)`

  `=>`$\begin{cases}x=0,02(mol)\\y=0,05(mol)\\\end{cases}$

  `=>%m_(Al)=\frac{0,02.27}{4,54}.100=11,9%`

  `%m_(Fe)=\frac{0,05.56}{4,54}.100=61,674%`

  `%m_(Cu)=100-11,9-61,674=26,426%`

  `B2,`

  `a,`

  `n_(K_2O)=\frac{18,8}{94}=0,2(mol)`

  `K_2O+H_2O->2KOH`

  `0,2`                           `0,4`

  `m_(KOH)+0,4.56=22,4(g)`

  `m_(dd)=18,8+381,2=400(g)`

  `C%_(KOH)=\frac{22,4}{400}.100=5,6%`

  `b,`

  `KOH+HCl->KCl+H_2O`

  `0,4`          `0,4`     `0,4`

  `m_(dd  HCl)=\frac{0,4.36,5}{10%}=146(g)`

  `V_(dd)=\frac{146}{1,05}=139(ml)`

  `c,`

  `m_(dd sau )=146+400=546(g)`

  `C%_(KCl)=\frac{0,4.74,5}{546}.100=5,46%`

  `B3,`

  `n_(CaCO_3)=\frac{5}{100}=0,05(mol)`

  Gọi `a,b` lần lượt là `C_(MNaOH)` và `C_(MH_2SO_4)`

  `P_1`

  `CaCO_3+2HCl->CaCl_2+CO_2+H_2O`

  `0,05`          `0,1`

  `NaOH+HCl->NaCl+H_2O`

  `0,02a`       `0,02a`

  Theo `PT`

  `0,1+0,02a=0,04b  (1)`

  `P_2`

  `NaOH+HCl->NaCl+H_2O`

  `0,15a`       `0,15a`

  Theo `PT`

  `=>0,15a=0,05b  (2)`

  từ `(1)  và  (2)`

  `=>`$\begin{cases}a=1(M)\\b=3(M)\\\end{cases}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )