1.Cho a,b>0, thỏa mãn a+b ≥4.Tìm giá trị nhỏ nhất của BT: P=4/a+4/b+3a+3b-2 2.Cho a,b>0, thỏa mãn a+b ≤7.Tìm giá trị nhỏ nhất của BT: Q=4/a+25/b-2a-2b

Question

1.Cho a,b>0, thỏa mãn a+b ≥4.Tìm giá trị nhỏ nhất của BT:
P=4/a+4/b+3a+3b-2
2.Cho a,b>0, thỏa mãn a+b ≤7.Tìm giá trị nhỏ nhất của BT:
Q=4/a+25/b-2a-2b-1
3.Cho a,b>0, thỏa mãn a+b ≥7.Tìm giá trị nhỏ nhất của BT:
Q=a.(1+1/b)+b.(1+9/16a)+9/a+16b

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-09T18:11:31+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:12:35+00:00

  Đáp án:

  \(P_{\min}=14\Leftrightarrow a=b=2\)

  Giải thích các bước giải:

  \(P=\dfrac4a+\dfrac4b+3a+3b-2\\\Leftrightarrow P=4\left(\dfrac1a+\dfrac1b\right)+3(a+b)-2\\ \Rightarrow P\ge 4\cdot \dfrac{4}{a+b}+3\cdot 4-2=4\cdot \dfrac44+3\cdot 4-2 =14\)

  Vậy \(P_{\min}=14\Leftrightarrow a=b=2\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )