1.Cho a gam hh CaO và Ca tác dung với H2O dư, sinh ra 4,48l khó H2(đktc ).sau phản ứng kết thúc, làm bay hơi hết nước người ta thu đc 22,2g chấy rắn.

Question

1.Cho a gam hh CaO và Ca tác dung với H2O dư, sinh ra 4,48l khó H2(đktc ).sau phản ứng kết thúc, làm bay hơi hết nước người ta thu đc 22,2g chấy rắn.
a Tính a?
b, Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hh ban đầu.
2.Hoà tan m gam P2O5 vào nước thi đc đ A chứa 98g H3PO4.tính giá trị m. Cho 1 mẩu giấy quỳ tím vào dd A, nhận xét màu của giấy quỳ( giải thích)
Giúp. 2 bài trên hứa cho 5 sao

in progress 0
Jasmine 1 tuần 2021-12-03T22:08:06+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:09:16+00:00

  Đáp án:

  1.

  a. a=13,6

  b. %mCa=58,82%

  %mCaO=41,18%

  2. m=71g

  Cho quỳ tím vào thì quỳ tím hóa đỏ, vì dd thu được là H3PO4 là axit làm quỳ hóa đỏ

  Giải thích các bước giải:

  1. nH2=4,48/22,4=0,2

  Ca+2H2O->Ca(OH)2+H2

  0,2                 0,2         0,2

  CaO+H2O->Ca(OH)2

  ->nCa=nH2=0,2

  nCa(OH)2=22,2/74=0,3

  ->nCa(OH)2 phản ứng 2=0,3-0,2=0,1

  ->nCaO=0,1

  ->a=mCa+mCaO=0,2.40+0,1.56=13,6

  b. %mCa=0,2.40/13,6=58,82%

  %mCaO=41,18%

  2. nH3PO4=98/98=1

  P2O5+3H2O->2H3PO4

  nP2O5=nH3PO4/2=1/2=0,5

  ->m=0,5.142=71g

  Cho quỳ tím vào thì quỳ tím hóa đỏ, vì dd thu được là H3PO4 là axit làm quỳ hóa đỏ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )