1.cho các chất sau: CuO, HCl, Zn, Cu, Al2O3, CO2 chất nào phản ứng với a) HCl b) NaOH c) CaO viết PTHH 2,Cho 256g dd Na2CO3 20% tác dụng với 200g dd H

Question

1.cho các chất sau: CuO, HCl, Zn, Cu, Al2O3, CO2 chất nào phản ứng với
a) HCl
b) NaOH
c) CaO
viết PTHH
2,Cho 256g dd Na2CO3 20% tác dụng với 200g dd H2SO4 tạo ra muối trung hòa
a)Tính C % H2SO4
b) Tính C% các chất trong dd phản ứng

in progress 0
Daisy 4 tuần 2021-08-13T13:41:36+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:43:33+00:00

  Em tham khảo nha:

  Em xem lại câu 2 có phải là 265g không nhé

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  a)\\
  CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\\
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O\\
  b)\\
  HCl + NaOH \to NaCl + {H_2}O\\
  Zn + 2NaOH \to N{a_2}Zn{O_2} + {H_2}\\
  A{l_2}{O_3} + 2NaOH \to 2NaAl{O_2} + {H_2}O\\
  2NaOH + C{O_2} \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\\
  c)\\
  CaO + 2HCl \to CaC{l_2} + {H_2}O\\
  CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\\
  2)\\
  a)\\
  N{a_2}C{O_3} + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + C{O_2} + {H_2}O\\
  {n_{N{a_2}C{O_3}}} = \dfrac{{265 \times 20\% }}{{106}} = 0,5\,mol\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,5\,mol\\
  {C_\% }{H_2}S{O_4} = \dfrac{{0,5 \times 98}}{{200}} \times 100\%  = 24,5\% \\
  b)\\
  {n_{C{O_2}}} = {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,5\,mol\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 265 + 200 – 0,5 \times 44 = 443g\\
  {n_{N{a_2}S{O_4}}} = {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,5\,mol\\
  {C_\% }N{a_2}S{O_4} = \dfrac{{0,5 \times 142}}{{443}} \times 100\%  = 16,03\% 
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )