1.cho chương trình nhận biết một số tự nhiên n được nhập vào từ bàn phím có phải là sô nguyên tố hay không ? Viết chương trình số nguyên tố. 2.Viết ch

Question

1.cho chương trình nhận biết một số tự nhiên n được nhập vào từ bàn phím có phải là sô nguyên tố hay không ? Viết chương trình số nguyên tố.
2.Viết chương trình in ra màn hình các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n(với n được nhập từ bàn phím)
3.Tính tổng của n số tự nhiên đầu tiên, với n là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím .
Giúp mình với ạ!!mai mình kiểm tra HKII rồi!!

in progress 0
Aaliyah 4 tháng 2021-08-11T22:30:43+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:32:21+00:00

  CÂU 1:

  program ct;

  uses crt;

  var i,n:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap n:=’);readln(n);

  if n<=1 then writeln(‘N khong la so nguyen to’) else

  begin

  i:=2;

  while (n mod i<>0) do i:=i+1;

  if i=n then writeln(n,’ la so nguyen to’); else

  writeln(n,’khong la so nguyen to’);

  end;

  readln

  end.

  CÂU 2:

  program ct;

  uses crt;

  var i,n:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap n:=’);readln(n);

  for i:=1 to n do

  if i mod 2=0 then write(i);

  readln

  end.

  CÂU 3:

  program ct;

  uses crt;

  var n,i,s:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap n:=’);readln(n);

  s:=0;

  for i:=1 to n do s:=s+i;

  writeln(‘tong cua n so tu nhien la:’,s);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )