1.Cho đoạn chương trình: S:=10 While S>10 do S:=S+2; Tính số lần lặp và giá trị của S khi kết thúc đoạn chương trình; 2.Cho đoạn chương trình: S:=1

Question

1.Cho đoạn chương trình:
S:=10
While S>10 do S:=S+2;
Tính số lần lặp và giá trị của S khi kết thúc đoạn chương trình;
2.Cho đoạn chương trình:
S:=10;
While S>5 do S:=S+2;
Tính số lần lặp và giá trị của S khi kết thúc đoạn chương trình
3.Cho đoạn chương trình
A[1] :=1;
For i:=2 to 5 do A[i] := 5+A[i-1];
Sau khi thực hiện đoạn chương trình giá trị của phần tử A[4] là bao nhiêu

in progress 0
Eden 2 tuần 2021-07-12T10:17:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:18:36+00:00

  câu 1:

  0 lần lặp

  câu 2:

  ko lặp lần nào vì ko thỏa mãn điều kiện

  câu 3:

  số lần lặp vòng lặp for bằng: GTC-GTĐ+1

  `=>` số lần lặp = 5-2+1=4

  vậy lặp 4 lần 

  0
  2021-07-12T10:18:43+00:00

  câu 1:

  số lần lặp: 1 lần vì điều kiện để thực hiện câu lệnh sau “do” là s>10 mà giá trị đầu sủa s=10 nên ….

  câu 2:

  số lần lặp: 0 lần vì ngay từ đầu điều kiện không thpả mãn nên câu lệnh sau “do” được bỏ qua

  câu 3:

  số lần lặp bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu cộng một

  `=>` số lần lặp của lệnh lặp   For i:=2  to 5 do A[i] := 5+A[i-1]; là:

  5-2+1=4

  vậy số lần lặp là: 4 lần lặp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )