1.cho hòa tan 9,92 g Na2O; 9,4 g K2O và 13,77g BaO vào nước được 5 lít dung dịch A. Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa hết 2,5l dung

Question

1.cho hòa tan 9,92 g Na2O; 9,4 g K2O và 13,77g BaO vào nước được 5 lít dung dịch A. Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa hết 2,5l dung dịch A.
2. cho 5,92 hỗn hợp kim loại X chứa Mg Fe tác dụng vừa đủ với V ml HCl 2M sau phản ứng cô cạn dung dịch được 15,86 g muối khan. Tính V và khối lượng từng loại kim loại tại trong hỗn hợp đầu

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-11-07T18:10:38+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T18:11:59+00:00

  Đáp án:

   1/

  $nNa_{2}O=0,16$

  $nK_{2}O=0,1$

  $nBaO=0,09$

  $Na_{2}O+2HCl→ 2NaCl +H_{2}O$

  $K_{2}O+2HCl→2KCl+H_{2}O$

  $BaO+2HCl→BaCl_{2}+H_{2}O$

  ⇒$2.(nNa_{2}O+nK_{2}O+BaO)=nHCl$

  ⇔$nHCl=0,7$

  $nHCl_{\text{trung hòa 2,5lA}}=\frac{0,7.2,5}{5}=0,35$

  $VddHCl=\frac{0,35}{2}=0,175lit$

  2/

  $24nMg+56nFe=5,92$

  $95nMg+127nFe=15,86$

  ⇒$\left \{ {{nMg=0,06} \atop {nFe=0,08}} \right.$ 

  $mMg=0,06.24=1,44g$

  $mFe=0,08.56=4,48g$

  $2nMg+2nFe=2nH_{2}⇔nH_{2}=0,14$

  $nHCl=2nH_{2}⇒nHCl=0,28$

  $VddHCl=\frac{0,28}{2}=0,14lit=140ml$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )