1) Cho m(g) hỗn hợp (C,S) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng vừa đủ, thu được 2,016l hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua dd Br2 dư thì thấy có 11,2g Br2 phản ứng. Tính

Question

1) Cho m(g) hỗn hợp (C,S) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng vừa đủ, thu được 2,016l hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua dd Br2 dư thì thấy có 11,2g Br2 phản ứng. Tính m
2) Cho Al tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thu được hh X gồm khí SO2 và H2S có tỉ khối so với không khí là 2. Xác định hệ số cân bằng của H2SO4
3) Cho 26,7g hh (Al,Mg,Cu) tác dụng H2so4 đặc nóng dư thu được 14,56l khí(đktc).Mặt khác cho 0,3mol hh X td H2SO4 loãng thì thu được 3,92l H2.Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính %mCu trong hỗn hợp
GIẢI GIÚP EM VỚI Ạ!!!

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-07-20T14:21:56+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:23:36+00:00

  Đáp án:

   1) 2,48 g

  2) 39

  3) 71,91%

  Giải thích các bước giải:

   1) ${n_Y} = \dfrac{{2,016}}{{22,4}} = 0,09mol$

  Khí Y gồm $S{O_2},C{O_2}$

  ${n_{S{O_2}}} = {n_{B{r_2}}} = \dfrac{{11,2}}{{160}} = 0,07mol$

  $ \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = 0,09 – 0,07 = 0,02mol$

  $ \Rightarrow {n_S} = {n_{S{O_2}}} = 0,07mol;{n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,02mol$

  $ \Rightarrow m = {m_C} + {m_S} = 0,02.12 + 0,07.32 = 2,48g$

  2) 

  $\begin{array}{*{20}{c}}
    {S{O_2}:64}&{}&{}&{}&{24} \\ 
    {}& \searrow &{}& \nearrow &{} \\ 
    {}&{}&{58}&{}&{} \\ 
    {}& \nearrow &{}& \searrow &{} \\ 
    {{H_2}S:34}&{}&{}&{}&6 
  \end{array} \Rightarrow \dfrac{{{n_{S{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}S}}}} = \dfrac{4}{1}$

  PTHH: 

  $16Al + 39{H_2}S{O_4} \to 8A{l_2}{(S{O_4})_3} + 12S{O_2} + 3{H_2}S + 36{H_2}O$

  ⇒ hệ số của ${H_2}S{O_4}$ là 39

  3) 

  ${n_{S{O_2}}} = \dfrac{{14,56}}{{22,4}} = 0,65mol;{n_{{H_2}}} = \dfrac{{3,92}}{{22,4}} = 0,175mol$

  + Trong 26,7 g hỗn hợp X:

  Gọi x, y, z là số mol của $Al,Mg,Cu$

  Ta có hpt: $\left\{ \begin{gathered}
    27x + 24y + 64z = 26,7 \hfill \\
    3x + 2y + 2z = 0,65.2 \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.{\text{ (1)}}$

  + Trong 0,3 mol X:

  Gọi kx, ky, kz là số mol của $Al,Mg,Cu$

  Ta có hpt: $\left\{ \begin{gathered}
    kx + ky + kz = 0,3 \hfill \\
    3kx + 2ky = 0,175.2 \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.{\text{ }} \Rightarrow \dfrac{{x + y + z}}{{3x + 2y}} = \dfrac{6}{7} \Rightarrow 11x + 5y – 7z = 0{\text{   (2)}}$

  Từ (1) và (2) $ \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}
    x = 0,1 \hfill \\
    y = 0,2 \hfill \\
    z = 0,3 \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.$

  $ \Rightarrow \% {m_{Cu}} = \dfrac{{0,3.64}}{{26,7}}.100\%  = 71,91\% $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )