1/ Cho m kg toluen tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc, dư( xúc tác) thu được 51kg TNT. Tính m( Giả sử H%=75%) 2, Cho 1 anken X tác dụng với d Brom thu được

Question

1/ Cho m kg toluen tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc, dư( xúc tác) thu được 51kg TNT. Tính m( Giả sử H%=75%)
2, Cho 1 anken X tác dụng với d Brom thu được chất hữu cơ Y có % khối lượng của Brom là 79,21%. Xác định CTPT của X
3, Dẫn từ từ 4,48l hỗn hợp khí etilen và metan vào dd Brom dư thấy 24g Brom phản ứng. Tính thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp
CẦN GẤP Ạ!!!

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-10-13T02:30:30+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:31:33+00:00

  1) 

   Phản ứng xảy ra:

  \({C_6}{H_5}C{H_3} + 3HN{O_3}\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}C{H_3}{C_6}{H_2}{(N{O_2})_3} + 3{H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{TNT}} = \frac{{51}}{{15 + 12.6 + 2 + 46.3}} = 0,22467 \to {n_{toluen}} = \frac{{{n_{TNT}}}}{{75\% }} = 0,3 \to m = {m_{toluen}} = 0,3.(15 + 12.6 + 5) = 27,6{\text{ kg}}\)

  2)

  Gọi công thức của anken là \({C_n}{H_{2n}}\)

  \({C_n}{H_{2n}} + B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_n}{H_{2n}}B{r_2}\)

  \( \to \% {m_{Br}} = \frac{{80.2}}{{14n + 80.2}} = 79,21\%  \to n = 3\)

  Vậy X là \({C_3}{H_6}\)

  3) Cho hỗn hợp tác dụng với brom thì chỉ có etilen phản ứng.

  \({C_2}{H_4} + B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_2}{H_4}B{r_2}\)

  \( \to {n_{B{r_2}}} = {n_{{C_2}{H_4}}} = \frac{{24}}{{80.2}} = 0,15{\text{ mol}} \to {{\text{V}}_{{C_2}{H_4}}} = 0,15.22,4 = 3,36{\text{ lit;}}{{\text{V}}_{C{H_4}}} = 4,48 – 3,36 = 1,12{\text{lít}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )