1.Cho một luông CO dư đi qua ống sứ chứa 15,3g hỗn hợp gồm Fe và ZnO nung nóng thu được một hỗn hợp chất rắn có khối lượng 12,7g. Biết trong điều kiệ

Question

1.Cho một luông CO dư đi qua ống sứ chứa 15,3g hỗn hợp gồm Fe và ZnO nung nóng thu được một hỗn hợp chất rắn có khối lượng 12,7g. Biết trong điều kiện thí nghiệm, hiệu suất các phản ứng đều đạt 80%
a.Tính thành phần % khối lượng các chất có trong hỗn hợp ban đầu
b.Để hòa tan một lượng chất rắn thu được sau phản ứng trên cần phải dùng bao nhiêu lít dung dịch HCl 2M
2. Chia một lượng hỗn hợp gồm MgCO3 và CaCO3 làm 2 phần bằng nhau
phần 1: nhiệt phân hoàn toàn thu được 3,36 lít khi CO2(đktc)
phần 2:hòa tan hết trong dung dịch HCl rồi cô cạn dd thu được 15,85g hỗn hợp muối khan.
Tính thành phần % khối lượng mỗi muối cacbonat có trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Josephine 2 tuần 2021-11-22T12:42:46+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:44:42+00:00

  Vì phần 1 = phần 2

  Gọi nMgCO3 p1 =x mol, nCaCO3 p1 =y mol

  Phần 1:

  PT: MgCO3-> MgO + CO2

   x                        x        x   mol

  PT: CaCO3 -> CaO  + CO2

     y                      y         y     mol

  nCO2=x+y =3,36/22,4=0,15 mol     1

  Phần 2: 

  PT: MgCO3   + 2HCl -> MgCl2 + CO2 + H2O

         x                                  x                            mol

  PT: CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O

        y                                  y                         mol

  m muối khan: 95x+111y=15,85 g      2

  Từ 1, 2=> x=0,05 mol

                   y=0,1 mol

  mMgCO3=0,05. 84. 2=8,4g

  mCaCO3=100. 0,1 .2=20g

  mhh=8,4+20=28,4g

  %MgCO3=29,6%

  %CaCO3=70,4%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )