1.Cho tập hợp A={1;2;3;4;5;6;7} có bao nhiêu số có 4 chữ số đôi 1 khác nhau sao cho phải có chữ số 1 và 2 2.Có 6 người đi thang máy của 1 nhà chung cư

Question

1.Cho tập hợp A={1;2;3;4;5;6;7} có bao nhiêu số có 4 chữ số đôi 1 khác nhau sao cho phải có chữ số 1 và 2
2.Có 6 người đi thang máy của 1 nhà chung cư 10 tầng. Hỏi có bao nhiêu cách để:
a) Mỗi người lên 1 tầng khác nhau
b) 6 người mỗi người đi vào 1 tầng bất kì

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-03T09:23:39+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-03T09:25:07+00:00

  1) Số có 4 chữ số khác nhau phải có chữ số 2 và chữ số 1:

  Số cách chọn ra hai vị trí trong 4 vị trí để xếp 2 chữ số 1 và chữ số 2 là: \(C_4^2\) (cách)

  Sắp xếp chữ số 1 và chữ số 2 vào hai vị trí đó có \(2!\) (cách)

  Vị trí thứ 3 có \(5\) (cách chọn số)

  Vị trí thứ tư có \(4\) (cách chọn số)

  Vậy có tất cả: \(C_4^2.2!.5.4=240\) cách.

  2) a) Chọn 6 tầng trong 10 tầng có \(C_{10}^6\) (cách)

  Xếp 6 người vào 6 tầng đó có \(6!\) (cách)

  Vậy số cách để 6 người lên các tafng khác nhau trong 10 tầng có \(C_{10}^6.6!=151200\) cách.

  b) Mỗi một người có \(10\) cách chọn tầng.

  Suy ra 6 người mỗi người đi vào một tầng bất ký có \(6.10=60\) cách.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )