1. Có thể dùng NaOH để phân biệt được dung dịch muối nào sau đây CuSO4 Fe2(SO4)3 FeCl2 ZnCl2. Viết PTHH và giải thích 2. Viết PTHH và thực hiện dãy c

Question

1. Có thể dùng NaOH để phân biệt được dung dịch muối nào sau đây CuSO4 Fe2(SO4)3 FeCl2 ZnCl2. Viết PTHH và giải thích
2. Viết PTHH và thực hiện dãy chuyển hoá sau
CH4——>A———>B——->C——->D———>E———>CH4
Help me pls????????????????????

in progress 0
Athena 2 tuần 2021-07-11T00:44:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:46:07+00:00

  1. PTHH:
  $CuSO_4+2NaOH\xrightarrow{}Cu(OH)_2+Na_2SO_4$
  $FeCl_2+2NaOH\xrightarrow{}Fe(OH)_2+2NaCl$

  $Fe_2(SO_4)_3+6NaOH\xrightarrow{}2Fe(OH)_3+3Na_2SO_4$

  $ZnCl_2+2NaOH\xrightarrow{}Zn(OH)_2+2NaCl$

  2. 
  $A: C_2H_2$
  $B: C_2H_4$

  $C: C_2H_5OH$
  $D: CH_3COOH$
  $E: CH_3COONa$
  $2CH_4\xrightarrow{}C_2H_2+3H_2$

  $C_2H_2+H_2\xrightarrow{t^o,Pd/PdCO_3}C_2H_4$

  $C_2H_4+H_2O\xrightarrow{H_2SO_4 \text{ loãng}}C_2H_5OH$

  $C_2H_5OH+O_2\xrightarrow{\text{men giấm}}CH_3COOH+H_2O$

  $2CH_3COOH+2Na\xrightarrow{}2CH_3COONa+H_2$
  $CH_3COONa+NaOH\xrightarrow{CaO,t^o}CH_4+Na_2CO_3$

  0
  2021-07-11T00:46:46+00:00

  Câu 1:

  Trích mẫu thử, đánh STT các mẫu thử

  Cho dung dịch $NaOH$ vào từng mẫu thử

   – Mẫu thử xuất hiện kết tủa xanh là $CuSO_4$

   – Mẫu thử xuất hiện kết tủa đỏ nâu là $Fe_2(SO_4)_3$

   – Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng xanh là $FeCl_2$

   – Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là $ZnCl_2$

  Phương trình:

  $CuSO_4+2NaOH\to Cu(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4$

  $Fe_2(SO_4)_3+6NaOH\to 2Fe(OH)_3\downarrow+3Na_2SO_4$

  $FeCl_2+2NaOH\to Fe(OH)_2\downarrow+2NaCl$

  $ZnCl_2+2NaOH\to Zn(OH)_2\downarrow+2NaCl$

  Câu 2:

  $A$: $C_2H_2$

  $B$: $C_2H_4$

  $C$: $C_2H_5OH$

  $D$: $CH_3COOH$

  $E$: $CH_3COONa$

  Phương trình:

  $2CH_4\xrightarrow[\text{làm lạnh nhanh}]{1500^oC} C_2H_2+3H_2$ 

  $C_2H_2+H_2\xrightarrow[t^o]{Pd/PbCO_3} C_2H_4$

  $C_2H_4+H_2O\xrightarrow[t^o]{H_2SO_4(l)} C_2H_5OH$

  $C_2H_5OH+O_2\xrightarrow{\text{men giấm}} CH_3COOH+H_2O$

  $2CH_3COOH+2Na\to 2CH_3COONa+H_2$

  $CH_3COONa+NaOH\xrightarrow[t^o]{CaO} CH_4+Na_2CO_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )