1. Đặt Tính Rồi Tính: 84,24 + 6,23 23,56 : 6,2 90 – 23,46 38,6 × 1,7 23,56 : 6,2 2. Tìm x X – 9,6 = 4,8 + 5,9 X × 5 = 5 – 0,55 X : 6 = 2,7 + 3,9 3,25

Question

1. Đặt Tính Rồi Tính:
84,24 + 6,23 23,56 : 6,2
90 – 23,46
38,6 × 1,7
23,56 : 6,2
2. Tìm x
X – 9,6 = 4,8 + 5,9
X × 5 = 5 – 0,55
X : 6 = 2,7 + 3,9
3,25 + x = 4,2 × 2

in progress 0
Charlie 2 tuần 2021-11-24T19:32:33+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:34:11+00:00

  Bài 1:

  90.47

  3.8

  66.54

  65.62

  3.8

  Bài 2:

  x-9.6= 4.8 + 5.9

  x-9.6= 10.7

  x      = 10.7+ 9.6

  x      = 20.3

  x x 5 = 5-0.55

  x x 5 = 4.45

  x       = 4.45:5

  x       = 0.89

  x : 6 = 2,7 + 3.9

  x : 6 = 6.6

  x      = 6.6×6

  x      = 39.6

  3,25+ x = 4,2 x 2

  3,25+ x = 8.4

  x = 8.4-3,25

  x = 5.15

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )