1. đem lai F1 có kiểu gen giống nhau với 3 cây I, II, III có kiểu gen khác nhau thu được kết quả như sau: phép lai 1: F1 X cây I–>F2-1: 245 cây chín

Question

1. đem lai F1 có kiểu gen giống nhau với 3 cây I, II, III có kiểu gen khác nhau thu được kết quả như sau:
phép lai 1: F1 X cây I–>F2-1: 245 cây chín sớm
phép lai 2: F1 X cây II–>F2-2: 198 chín sớm: 204 chín muộn
phép lai 3: F1 X cây III–> F2-3: 297 chín sớm: 102 chín muộn
biết tính trạng thời gian chín đo một Gen quy định. Xác định kiểu gen của F1 và các cây I,II và III
2. muốn F1 đồng loạt chín sớm thì kiểu gen của P là gì?
3. muốn F1 chỉ có 1 kiểu hình thì kiểu gen của P là gì?

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-11-24T14:11:23+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:12:47+00:00

  1. Xét phép lai 3: F1 lai với cây 3 tạo ra 3 cây chín sớm : 1 cây chín muộn mà tính trạng thời gian chín do một gen quy định.

  → Chín sớm trội hoàn toàn so với chín muộn, F1 và cây số III đều có kiểu gen dị hợp.

  Quy ước: A – chín sớm, a – chín muộn

  F1: Aa, cây III: Aa

  Cây số 1 lai với F1 Aa tạo ra 100% cây chín sớm nên cây này phải có kiểu gen là AA.

  Cây số 2 lai với F1 tạo ra 1 chín sớm : 1 chín muộn nên cây này phải có kiểu gen là aa.

  2. Muốn F1 đồng loạt chín sớm thì P phải có ít nhất 1 trong 2 bố mẹ là AA.

  3. Muốn F1 đồng loạt 1 kiểu hình chín sớm hoặc chín muộn thì P phải có ít nhất 1 trong 2 bố mẹ là AA hoặc cả hai bố mẹ là aa lai với nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )