1. Điền số: 28m= ….. mm 4500m=…..km 730m=….. dam 3000cm=…..m 105dm=…..cm 16

Question

1. Điền số:
28m= ….. mm 4500m=…..km
730m=….. dam 3000cm=…..m
105dm=…..cm 165dm=…..m…..dm
7km 25m=…..m 2080m=…..km…..m
15km=…..m 1/5km=…..m
2km 58m…..m 10m 6dm=…..dm
2.tìm x
a.x – 3/4=1/5×1/2 b.x nhân 3/7:1/2=5/2
3.Một đội công nhân trong 4 ngày đào được 2800m mương.Hỏi trong 1 tuần đội đó đào được bao nhiêu mét mương?

in progress 0
Josie 27 phút 2021-09-28T06:52:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T06:53:26+00:00

  Bài 1:

  28m=2800mm

  730m=7300dm

  105dm=1050cm

  165dm=1m65dm

  7km25m=7025m

  2080m=2km80m

  15km=1500m

  2km58m=2058m

  4500m=45km

  3000cm=30m

  1/5km=200m

  10m6dm=106dm

  Bài 2:

  a)x-$\frac{3}{4}$ =$\frac{1}{5}$ .$\frac{1}{2}$

  x-$\frac{3}{4}$ =$\frac{1}{10}$

  x=$\frac{1}{10}$ +$\frac{3}{4}$

  x=$\frac{17}{20}$

  b) x.$\frac{3}{7}$ :$\frac{1}{2}$ =$\frac{5}{2}$

  x.$\frac{3}{7}$= $\frac{5}{2}$ .$\frac{1}{2}$

  x.$\frac{3}{7}$ =$\frac{5}{4}$

  x= $\frac{5}{4}$ :$\frac{3}{7}$

  x=$\frac{35}{12}$

  Bài 5:

  *Tóm tắt:

  4 ngày:2800m

  1 tuần:…m?

  Bài giải

  Trong 1 ngày đôi công nhân đào được số m mương là:

  2800:4=700(m)

  Trong 1 tuần đội đó đào được số m mương là:

  700.7=4900(m)

  Đáp số:4900m

  0
  2021-09-28T06:53:55+00:00

  Đáp án:

  Bài 1:

  28m=2800mm

  730m=7300dm

  105dm=1050cm

  165dm=1m65dm

  7km25m=7025m

  2080m=2km80m

  15km=1500m

  2km58m=2058m

  4500m=45km

  3000cm=30m

  1/5km=200m

  10m6dm=106dm

  Bài 3:

  Bài giải

  Trong 1 ngày đôi công nhân đào được số m mương là:

  2800:4=700(m)

  Trong 1 tuần đội đó đào được số m mương là:

  700.7=4900(m)

  Đáp số:4900m

  Bài 2:

  a, x=17/20

  b,x=35/12

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )