1. Do you know what is the cause __________ pollution? A. of B. in C. on D. for 2. My mother has to measure blood ________

Question

1. Do you know what is the cause __________ pollution?
A. of B. in C. on D. for
2. My mother has to measure blood __________ every month
A. billboard B. pressure C. groundwater D. earplug
3. __________ pollution is harmful or annoying level of noise, as from vehicles, industry activities, etc.
A. light B. visual C. soil D. noise
4. Parents should teach children not to __________ wastes on the road
A. litter B. poison C. cause D. measure
5. I can’t hear your voice __________ I’m wearing an earplug
A. although B. due C. however D. because
6. His grandfather made him __________ hard when he was small
A. study B. to study C. studying D. studied
7. If we dump a plastic into the ground, it __________ a long time to disappear.
A. will take B. take C. took D. takes
8. If she him, she would be very happy.
A. would meet B. will meet C. met D. should meet
9. Water ______in the lake has made the fish die.
A. pollution B. pollute C. polluted D. polluting
10. Mi and Nick like ______________ back Mi’s home village on holiday.
A. comes B. come C. came D. coming

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-10-06T14:47:18+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-10-06T14:48:35+00:00

  1. A. of

  2. B.  pressure

  3. D. noise

  4. A. litter

  5. D. because

  6. A. study

  7. A. will take

  8. C. met

  câu đk loại II: If S V(QKĐ), S would/could/might Vnt

  9. A. pollution

  10. D. coming

  like Ving: thích làm gì

  1
  2021-10-06T14:49:03+00:00

  Question 1: Do you know what is the cause __________ pollution?

  A. of        B. in        C. on        D. for

  Giải thích: cụm từ “cause of st”: nguyên nhân dẫn đến cái gì

  Dịch: Bạn có biết nguyên nhân gây ô nhiễm là gì không?

  Question 2: My mother has to measure blood __________ every month

  A. billboard       B. pressure       C. groundwater       D. earplug

  Giải thích: cụm từ “blood pressure”: huyết áp

  Dịch: Mẹ tôi phải đi đo huyết áp mỗi tháng.

  Question 3: __________ pollution is harmful or annoying level of noise, as from vehicles, industry activities, etc.

  A. light       B. visual        C. soil       D. noise

  Giải thích: noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn

  Dịch: Ô nhiễm tiếng ồn là mức độ có hại của tiếng ồn, ví dụ như tiếng ồn từ phương tiện giao thông, hay các hoạt động công nghiệp.

  Question 4: Parents should teach children not to __________ wastes on the road

  A. litter        B. poison        C. cause        D. measure

  Giải thích: cụm từ “litter waste”: vứt rác

  Dịch: Các bậc phụ huynh nên dạy con trẻ đừng vứt rác trên đường.

  Question 5: I can’t hear your voice __________ I’m wearing an earplug

  A. although       B. due        C. however        D. because

  Giải thích: because + mệnh đề: bởi vì

  Dịch: Tôi chẳng nghe bạn nói gì vì tôi đang đeo cái bịt tai.

  Question 6:His grandfather made him __________ hard when he was small

  A. study       B. to study       C. studying        D. studied

  Giải thích: cấu trúc: “make sb V”: bắt ai làm gì

  Dịch: Bố mẹ bắt anh ấy học hành vất vả hồi nhỏ

  Question 7: If we dump a plastic into the ground, it __________ a long time to disappear.

  A. will take       B. take       C. took       D. takes

  Giải thích: câu điều kiện loại 1: “If + S V(s/es), S will V”

  Cấu trúc: “take a long time to V”: cần thời gian dài để làm gì

  Dịch: Nếu chúng ta xả rác thải nhựa ra bề mặt trái đất, nó sẽ cần một khoảng thời gian dài để phân huỷ.

  Question 8: If she _____ him, she would be very happy.

  A. would meet   B. will meet      C. met       D. should meet

  Giải thích: Câu điều kiện loại 2 mệnh đề if chia ở quá khứ giả định nên phải là C. “met”

  Dịch: Nếu cô ấy gặp anh ấy cô ấy sẽ rất hạnh phúc.

  Question 9: Water ______in the lake has made the fish die.

  A. pollution     B. pollute      C. polluted      D. polluting

  Giải thích: cụm từ ” water pollution “: Ô nhiễm nguồn nước

  Question 10:  Mi and Nick like ______________ back Mi’s home village on holiday.

  A. comes   B. come      C. came      D. coming

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )