1 .Đối với mỗi người, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng cũng là môi trường quan trọng hình thành và A: xóa bỏ thể diện con người. B: đề cao sự ích kỉ.

Question

1 .Đối với mỗi người, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng cũng là môi trường quan trọng hình thành và
A:
xóa bỏ thể diện con người.
B:
đề cao sự ích kỉ.
C:
giáo dục nhân cách.
D:
củng cố cái tôi hẹp hòi.
2
Tự lập là việc công dân chủ động tự giải quyết công việc của mình và
A:
bảo mật đời sống cá nhân.
B:
thường xuyên thay đổi quan điểm.
C:
tránh phụ thuộc vào người khác.
D:
từ chối tham gia hoạt động xã hội.
3
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là việc chúng ta luôn tìm hiểu và
A:
thực hiện mọi nghi lễ tôn giáo.
B:
phê phán mọi tập quán vùng miền.
C:
tiếp thu nền văn hóa tốt đẹp.
D:
du nhập tất cả các phong tục.
4
A tích cực tuyên truyền, vận động các bạn trong lớp thực hiện đúng Luật Giao thông đường bộ. Việc làm của A thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây?
A:
Độ lượng.
B:
Cần, kiệm, liêm, chính.
C:
Tôn trọng lẽ phải.
D:
Khoan dung.
5
Việc làm nào sau đây của công dân không thể hiện việc tôn trọng lẽ phải?
A:
Bảo vệ những điều đúng đắn.
B:
Lắng nghe ý kiến đóng góp.
C:
Ủng hộ quan điểm tích cực.
D:
Luôn làm việc theo sở thích.

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-09-07T08:27:28+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:28:45+00:00

  1.C

  2.C

  3.C

  4.C

  5.D

  0
  2021-09-07T08:29:24+00:00

  1c

  2c

  3c

  4c

  5b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )